Vedtægter

§ 1: Foreningens navn og formål

Stk. 1: Foreningens navn er Ry Fotoklub.

Klubben er hjemmehørende i Skanderborg Kommune Ry Fotoklub benævnes efterfølgende “klubben”.

Stk. 2:Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for gensidig inspiration og erfaringsudveksling omkring fotografering. Formålet fremmes gennem socialt samvær og fælles fotografiske oplevelser.

Stk. 3: Formålet søges opnået bl.a. gennem:

*afholdelse af klubmøder med bl.a. muligheder for feedback af medlemmernes billeder

*afholdelse af foredrag, workshops og lignende

*arrangering af fototure og udstillinger

*at stille, i det omfang der er interesse og økonomi til det, faciliteter og udstyr til rådighed for medlemmerne

*drift af hjemmeside hvor medlemmerne sikres gensidig kontakt

*samarbejde med andre tilsvarende klubber og lignende

§ 2: Medlemskab

Stk. 1: Medlem

Enhver over 15 år med interesse for fotografering kan optages.

Ved optagelse som medlem accepteres klubbens regler og vedtægter. Stk. 2: Indmeldelse

Nye medlemmer optages løbende. Når bestyrelsen vurderer det relevant tilbydes introduktionskurser til nye medlemmer.

Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Bestyrelsen kan oprette ventelister for optagelse af nye medlemmer. Stk. 3: Udmelding

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren

med virkning fra udgangen af et halvår. – Evt. forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Udmeldelse kan også ske ved at undlade at betale kontingent 30 dage efter forfaldsdag.

Genindmeldelse sker ved betaling af fornyet kontingent.

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig varsel ekskludere et medlem

hvis særlige forhold giver anledning dertil. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.

Et ekskluderet medlem har ret til at anke en beslutning om eksklusion

og bringe den til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling.

§ 3: Kontingent og økonomi

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, kontingentet betales forud 1 gang årligt og forfalder 1. april.

Stk. 2: Hvis et medlem står i restance i mere end 30 dage efter forfaldsdag, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 3: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 4: Intet medlem af klubben hæfter personligt for klubbens forpligtelser udover sit kontingent.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 5: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 6: Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.

Stk. 7: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 8: Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og

mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening, i formandens fravær tiltræder næstformanden.

Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

§ 4: Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, kun den kan vedtage, forandre eller ophæve vedtægter.

Bestyrelsen kan ændre Klubreglementet såfremt reglementet ikke er i strid med vedtægterne.

Stk. 2: Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af den fremmødte generalforsamling stemmer for, samt at de godkendes på en ekstraordinær generalforsamling jfr. §5.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. marts.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter datoen for og indkalder til generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling sker elektronisk med senest 3 ugers

varsel, ved udsendelse af dagsorden og forrige års regnskab til klubbens medlemsmailliste. Det er medlemmernes eget ansvar at oplyse adresseændringer til klubbens mailliste.

Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den fastsatte generalforsamling.

Indkomne forslag udsendes til klubbens medlemsmailliste senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7: Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,

skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling afholdes. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af mødeindkaldelsen.

Stk. 6: Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der

leder mødet. Dirigentens opgaver er at sikre at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretslige grundsætninger. Dirigenten må ved generalforsamlingens begyndelse ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8: Med undtagelse af vedtægtsændringer træffer generalforsamlingen sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes

dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 9: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere og referent

Formandens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag Intentioner for det kommende år Fastsættelse af kontingent Godkendelse af budget

Valg af formand eller kasser

Valg af næstformand og 1 suppleant Valg af en revisor og en revisorsuppleant Eventuelt

Stk. 10: Referatet fra generalforsamlingen fremlægges for

medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter dennes afholdelse

§ 5: Vedtægtsændringer

Stk. 1: Klubbens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte til en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af den udsendte dagsordenen.

Vedtægtsændringerne skal efterfølgende også godkendes ved simpelt flertal, på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den ekstraordinære generalforsamling, de vedtages på.

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet

anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.

Stk. 3: Referatet fra generalforsamlingen fremlægges for medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter dennes afholdelse

§ 7: Bestyrelsen & klubbens daglige ledelse

Stk. 1: Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen tilpasser og justerer løbende det eksisterende klubreglement, og udtrykker derigennem sine intentioner og målsætninger.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af:

en formand,

en næstformand en kasserer

hvis medlemstallet overstiger 25 skal der ved førstkommende generalforsamling vælges yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3: Valgbart er ethvert stemmeberettiget medlem som er fyldt 18 år og som er fremmødt på generalforsamlingen, eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

Stk. 4: Formand og kasserer vælges for en to-årig periode. Formanden er på valg i lige år mens kassereren er på valg i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for en et-årig periode.

Stk. 5: Fratræder der et bestyrelsesmedlem i utide indsættes en suppleant i bestyrelsen, som konstituerer sig på ny. Hvis formanden fratræder overtages hans post af næstformanden.

Stk. 6: Bestyrelsen afholder møder efter behov, og fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen stimulerer oprettelsen af underudvalg og arbejdsgrupper blandt medlemmerne.

Stk. 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Stk. 8: Over bestyrelsens beslutninger udarbejdes et referat.

Det fremlægges for medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter dennes afholdelse

Stk. 9: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger en næstformand og fordeler øvrige ansvarsområder.

Stk. 10: Medlemmerne kan selv nedsætte arbejdsgrupper om særlige interesseområder. Medlemskab af sådanne grupper kan kun begrænses af objektive kriterier,

og skal registreres af bestyrelsen.

Stk. 11: Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse sker pr. mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det

overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 8: Brug af medlemmernes fotos

Stk. 1: Klubben kan uden særlig tilladelse eller vederlag bruge medlemmernes udleverede fotos på sin hjemmeside, med angivelse af fotografens navn.

Stk. 2: Ved udtrædelse af klubben kan fotografen ved skriftligt henvendelse få sine billeder fjernet fra klubbens hjemmeside.

§ 9: Opløsning

Stk. 1: Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte, på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2: Klubbens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i

§ 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§10: Ikrafttrædelse

Stk.1: Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen. Sهledes vedtaget pه klubbens stiftende generalforsamling den 2011. Senest ændret 9.6.21